سفيران پاكي

سفيران پاكي

چهارده پارك در محدوده شهر مشهد شناسايي شده است

سفيران پاكي با حضور در يكي از اين 14 مركز به طور اختياري و با مراجعه به ايستگاه هاي مستقر در اين مراكز كاور وي‍ه سفيران را تحويل گرفته و به مدت يك ساعت به توزيع پلاستيك هاي جمع آوري پسماند مي پردازند

سفيران پاكي خود پاكي را دوست دارند  و دوست دارند تا ديگران نيز اين فرهنگ را رعايت كنند

 

جهت ثبت نام در سفيران پاكي فرم نظر خواهي در صفحه مورد نظر را به شيوه زير پر نماييد

در قسمت نام : نام و نام خاوادگي

در قسمت موضوع : سفيران پاكي

درقسمت پيام :سال تحصيلي ، شماره تماس ثابت و شماره تماس همراه و پارك مورد نظر جهت حضور در روز 13 فروردين ماه

را درج نماييد