گلبان آغازي است بر يك ماجرا

گلبان آغازي است بر يك ماجرا

جناب آقاي شادكام رييس گروه مشاوران جوان شهردار مشهد در مراسم جشن گلبان اعلام كرد : منتظر طرحها و برنامه هاي ديگر انجمن طبيعت بعد از پايان اين مراسم باشيد