گلدونه

در طرح گلدونه افراد علاقه مند به كاشت و پرورش گل هاي فصلي ثبت نام نموده تا در موقع مقرر گلدانها همراه با كود و خاك به همراه آموزش تحويل آنها گردد.

گلدانها شناسنامه دار شده و بعد از 3 ماه فراخوان جمع آوري گلدانها و كاشت آنها در نقاط مشخص شده شهر داده مي شود

بهترين گلدانها جوايزي را دريافت خواهند كرد

 

جهت ثبت نام در گلدونه فرم نظر خواهي در صفحه مورد نظر را به شيوه زير پر نماييد

در قسمت نام : نام و نام خاوادگي

در قسمت موضوع :گلدونه

درقسمت پيام :سال تحصيلي ، شماره تماس ثابت و شماره تماس همراه و پارك مورد نظر جهت كاشت گل ها

را درج نماييد