سوگند نامه انجمن طبیعت

2010-03-07 16:48
 
 
 
 

 باسمه تعالی

    اينك كه در پناه خداوند متعال/ توشه اي از دانش و خرد را/ از مكتب شعور و آگاهي       برچيده ام/ سوگند ياد مي كنم/ كه حرمت سبز زمين را/ نگاهبان باشم ./

    من/ پيمان مي بندم/ زردي هاي نقشه جغرافياي شهرم را /  با كاشت درخت /

      سبز كنم ./ 

    و درتاريخ ذهن و ياد شهرم/ خطي از بي حرمتي/ به زمين/ و مواهب طبيعي آن/

    به نگارش در نيايد ./

 

     من /متعهد مي شوم/ براي ترويج فرهنگ منابع طبيعي/ مروجي كوشا باشم /

      و در تحقق/ این جمله/

      که فرهنگ منابع طبيعي / باید/ به معارف عمومي تبديل شود/ تلاش کنم/

 

   من / به بيلچه باغباني/ به فهم وشعور حافظان منابع طبيعي/ به قطره قطره آب های      سقاهاي/ دشت هاي بي آب و علف/ به عرق جبين بيابان زدايان / به صميمت و

     شكوه درخت/ قول مي دهم/ بر چشمان دلسوزان عرصه هاي منابع طبيعي/

     سرمه اميد و نشاط بكشم/ و دستان سبزشان را / به سبزي بفشارم ./

برگشت