مشهد ، ميدان سعدآباد، صاحب الزمان 1، ساختمان شماره 3 شهرداري، طبقه چهارم گروه مشاوران جوان شهردار