مقاله ی بایگانی

سوگند نامه انجمن طبیعت

2010-03-07 16:48
         باسمه تعالی     اينك كه در پناه خداوند متعال/ توشه اي از دانش و خرد را/ از مكتب شعور و آگاهي       برچيده ام/ سوگند ياد مي كنم/ كه حرمت سبز زمين...

بيانيه انجمن طبيعت

2010-03-05 19:39
  باسمه تعالی آمده ايم تا روشنی شمع شویم در محراب پاک دستهای بهار و مستجاب شویم مانند دعاهای سبز درختان قصه قصه جدیدی نیست میلیونها سال است این بالا بلند ها همین درویشان سبز پوش را می گویيم خادم نیازهای ما انسانها شده اند و تمام وجودشان را برای آسایش ما گمارده اند دفتر و مداد و میز مدرسه...

First blog

2010-03-05 19:38
Our new blog has been launched today. Stay focused on it and we will try to keep you informed. You can read new posts on this blog via the RSS feed.

New event

2010-03-05 19:38
This is a sample event description. You can edit this description as you wish or remove the entire event.